wymiana rumuniaZapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej do Rumunii!

Uczniowie muszą mieć 18 lub więcej  lat oraz być zaszczepieni.

Projekt ma na celu wspieranie jakościowej i wielowymiarowej poprawy w pracy z młodzieżą, w celu dotarcia i wzmocnienia pozycji zmarginalizowanych młodych ludzi, wspierając ich integrację na rynku pracy oraz szanse na włączenie społeczne i edukację.

Proszę wypełnić komputerowo załączony formularz zgłoszeniowy, złożyć odręczne podpisy (uczennica/uczeń i rodzic/opiekun prawny) i przekazać wydrukowany formularz w terminie do 29.04.2022r. (piątek) opiekunowi wyjazdu – nauczycielowi języka angielskiego p. Justynie Krupie