foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Strona projektu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie poziomu nauczania i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej oraz wzrost mobilności zawodowej uczniów służący zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

• Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów
• Wyrównanie braków edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych
• Zapewnienie uczniom atrakcyjnych form przekazu wiedzy i umiejętności zawodowych
• Nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania zatrudnienia
• Podniesienie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych nauczycieli uwzględniających nowoczesne technologie
• Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

• uczniowie i uczennice Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, kształcący się na kierunku technik: ekonomista, organizacji usług gastronomicznych, kucharz, informatyk, handlowiec, architektury krajobrazu, logistyk
• w projekcie weźmie też udział kadra pedagogiczna

DZIAŁANIA PROJEKTU

Działania odbywać się będą w dni powszednie i/lub soboty po planowych zajęciach dydaktycznych. Aby umożliwić wszystkim chętnym osobom udział w działaniach projektowych założono dwukrotną rekrutację do Projektu:
• wrzesień-listopad 2011- zajęcia odbywać się będą w okresie od X.2011 do VI.2012
• wrzesień-listopad 2012 - zajęcia odbywać się będą w okresie od X.2012 do VI.2013
W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących działań:
• zajęcia praktyczne o zróżnicowanym profilu,
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
• wyjazdy studyjne do wzorcowych zakładów pracy i centrów kultury,
• koła zainteresowań,
• konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
• zajęcia w pracowni multimedialnej,
• szkolenie AutoCad dla nauczycieli
Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i inne pomoce dydaktyczne. Atrakcyjność zajęć zostanie podniesiona dzięki nowoczesnym sprzętom multimedialnym.  Pobierz prezentację w pliku .exe (do oglądania wymagany darmowy program Adobe Flash Player)

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz