Strona projektu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie poziomu nauczania i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej oraz wzrost mobilności zawodowej uczniów służący zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

• Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów
• Wyrównanie braków edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych
• Zapewnienie uczniom atrakcyjnych form przekazu wiedzy i umiejętności zawodowych
• Nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania zatrudnienia
• Podniesienie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych nauczycieli uwzględniających nowoczesne technologie
• Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

• uczniowie i uczennice Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, kształcący się na kierunku technik: ekonomista, organizacji usług gastronomicznych, kucharz, informatyk, handlowiec, architektury krajobrazu, logistyk
• w projekcie weźmie też udział kadra pedagogiczna

DZIAŁANIA PROJEKTU

Działania odbywać się będą w dni powszednie i/lub soboty po planowych zajęciach dydaktycznych. Aby umożliwić wszystkim chętnym osobom udział w działaniach projektowych założono dwukrotną rekrutację do Projektu:
• wrzesień-listopad 2011- zajęcia odbywać się będą w okresie od X.2011 do VI.2012
• wrzesień-listopad 2012 - zajęcia odbywać się będą w okresie od X.2012 do VI.2013
W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących działań:
• zajęcia praktyczne o zróżnicowanym profilu,
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
• wyjazdy studyjne do wzorcowych zakładów pracy i centrów kultury,
• koła zainteresowań,
• konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
• zajęcia w pracowni multimedialnej,
• szkolenie AutoCad dla nauczycieli
Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i inne pomoce dydaktyczne. Atrakcyjność zajęć zostanie podniesiona dzięki nowoczesnym sprzętom multimedialnym.  Pobierz prezentację w pliku .exe (do oglądania wymagany darmowy program Adobe Flash Player)