foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

erasmusplusZgłoszenie do pro­jektu „ECO experiences in European schools!” (KA229) pole­ga­ją­cej na współ­dzia­ła­niu szkół z 5 kra­jów:

  • Pol­ska- Zespół Szkół Zawo­do­wych nr 1 im. KEN,
  • Por­tu­ga­lia -Agru­pa­mento de Esco­las Nuno de Santa Maria,
  • Gre­cja- Gym­na­sio Geni­seas Xan­this,
  • Tur­cja- Ülkü Muhar­rem Ertaş Ana­dolu Lisesi,
  • Rumu­nia- LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRĂTIANU –ȘTEFĂNEȘTI

Jest on finan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską w ramach pro­gramu Era­smus +. Pro­jekt ma wzmac­niać poten­cjał szkół do współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, pozy­ski­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści oraz sta­wia­nia czoła nowym wyzwa­niom.

 

Szkołę będzie repre­zen­to­wać na każdej wymianie dele­ga­cja zło­żona z 4 uczniów oraz 4 nauczy­cieli wybra­nych przez spe­cjalna komi­sje rekru­ta­cyjną .

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Formularz zgłoszeniowy nauczycieli

Regulamin rekrutacji uczniów

Szukaj

Serwisy

rdk

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie