foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

ludzie to nie towar jpg 17 10 2017 08 59 jpg 03 10 2018 13 09

JEDNĄ Z NAJDRASTYCZNIEJSZYCH FORM ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA

JEST   HANDEL LUDŹMI

Jeśli jesteś osobą, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub posiadasz informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby niezwłoczne powiadom Policję!

Według artykułu 115, paragraf 22 kodeksu karnego handlem ludźmi jest:
werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1. przemocy lub groźby bezprawnej,
2. uprowadzenia,
3. podstępu,
4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 – 6.Formami handlu ludźmi najczęściej jest:
 - wykorzystywanie seksualne -  najczęściej zmuszanie do prostytucji.Najczęściej stosowane przez sprawców formy przymusu w stosunku do osób (zwykle kobiet) zmuszanych do pracy w seksbiznesie to: przemoc fizyczna i psychiczna, gwałty, niewola za dług, pozbawienie wolności, izolacja i stały nadzór, odebranie dokumentów, szantaż. Fakt, że ktoś się godzi na pracę w prostytucji, nie powinien  być  brany pod uwagę w sytuacji udzielania pomocy i wsparcia tej osobie, gdyż zgoda mogła zostać wyrażona pod przymusem.
 - zmuszanie do pracy/ praktyki niewolnicze/ obozy pracy – najczęściej dotyczą takich sektorów gospodarki jak rolnictwo, budownictwo, czy fabryki i wiążą się z następującymi działaniami: ciągłym przekraczaniem czasu pracy, złymi warunkami zamieszkani , niską płacą lub jej całkowitym brakiem, nieprzestrzeganiem prawa pracy, brakiem ochrony socjalnej, brakiem umowy i ubezpieczenia, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności, pozbawieniem dokumentów. Ofiarami pracy przymusowej są zarówno kobiety jak i mężczyźni.
-zmuszanie do żebrania , zwykle są do tego zmuszane kobiety i dzieci oraz ludzie starsi i upośledzeni. Żebrzą w dużych miastach, których nie znają, są źle karmieni, cały czas przebywają pod nadzorem a wyżebrane pieniądze są im odbiera
- pobranie narządów: młodzi ludzie lub dzieci mogą być sprzedani lub uprowadzeni po to, aby pobrać od nich narządy do transplantacji. Czasem zdesperowani ubodzy oferują na sprzedaż np. nerkę i narażają się w ten sposób na stanie się ofiarą handlu ludźmi.
-zmuszanie do popełniania przestępstw: niektórzy ludzie są zmuszani do popełniania przestępstw: kradzieży, czy przemytu narkotyków. Zwykle są to osoby w trudnej sytuacji życiowej, dzieci oraz ludzie wcześniej karani. Najczęściej są szantażowani i poddawani przemocy.
Jeśli jesteś osobą, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub posiadasz informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby niezwłoczne powiadom Policję!

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie