Skład Prezydium Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca: p. Izabela Kociubińska
 • Z -ca przewodniczącego: p. Agnieszka Bancarzewska
 • Sekretarz: p. Andrzej Zaręba

Skład komisji rewizyjnej:

 • Przewodniczący: p. Krzysztof  Łaski
 • Członek: p. Małgorzata Pawluczuk
 • Członek: p. Monika Gawlik

Członkowie komisji:

 • p. Ryszard Gałamaga
 • p. Jacek Kisiel
 • p. Natalia Kulawiec
 • p. Dorota Jurkitewicz
 • p. Arkadiusz Michalewicz
KONTO RADY RODZICÓW: 76 8025 0007 0019 8013 2000 0010
 
Plan pracy Rady Rodziców przy ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej
 1. Współpraca Rady Rodziców z gronem pedagogicznym, celem stałego podnoszenia wyników nauczania i wychowania
  • Zapoznanie rodziców z organizacją pracy szkoły, przewidywanymi zmianami planu i warunkami jego realizacji
  • Zapoznanie rodziców z wynikami sprawdzianów i testów, określającymi jakość pracy szkoły.
  • "DNI OTWARTE" - udział rodziców w zajęciach organizowanych przez szkołę.
  • Udział członków sekcji opiekuńczo - wychowawczej w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego szkoły.
  • Udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
  • Przydzielenie nagród za najlepsze wyniki w nauce wyróżnienie nagrodami laureatów konkursów i zawodów.
 2. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, współpraca rodziców i szkoły w wychowaniu i kształceniu młodzieży. Przeciwdziałanie niedostosowania się społecznego młodzieży: agresja, alkoholizm, narkomania
  • Organizowanie i prowadzenie "pedagogizacji" rodziców, zgodnie z tematami o planami pracy szkoły
  • Organizowanie spotkań rodziców z pedagogami Zespołu Wychowawczego
  • Opiniowanie planu pracy szkoły, regulaminu, statutu
  • Udział rodziców w lekcjach "otwartych" oraz spotkaniach młodzieży z psychologiem, pracownikami policji, terapeutami
  • Pomoc w organizowanych przez szkołę imprezach okolicznościowych, sportowych, kulturalnych itp.
 3. Współpraca w realizacji zadań opiekuńczych
  • Rozpoznanie warunków bytowych uczniów z rodzi zagrożonych
  • Świadczenia socjalne w postaci zapomóg, zwolnień z opłat na Radę Rodziców
  • Dofinansowanie wyżywienia uczniom z najbiedniejszych rodzin oraz mleka w czasie zimy
 4. Współpraca w realizacji zadań gospodarczych i rozwoju bazy szkoły
  • Gromadzenie funduszy poprzez skład i ewentualną działalność dochodową
  • Pomoc finansowa szkole w zakupie materiałów i środków niezbędnych dla właściwego kształcenia młodzieży
  • Wykonywanie prac na rzecz szkoły: remontowych i malarskich
  • Zakup pomocy naukowych oraz wzbogacenie szkolnej biblioteki