"Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - II edycja"

  1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja”.
  2. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
  3. Projekt realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej.
  4. Beneficjentem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk a Partnerem projektu Gmina Miejska Biała Podlaska miasto na prawach powiatu/Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.
  5. Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele  Technikum nr  1 w Zespole  Szkół Zawodowych  nr 1 w Białej Podlaskiej
  6. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 310 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dnia 31.08.2022 r.
  7. Grupę  docelową  projektu  stanowi  333  osób:  23  nauczycieli  kształcenia  zawodowego  oraz 310 uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej.
  8. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  9. Udział w projekcie jest bezpłatny.