Przewodniczący samorządu uczniowskiego - Jakub Wawrysiewicz kl. 3i

Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego - Krystian Ćmakowski kl. 2b

 

Poczet sztandarowy:

Natalia Gałamaga kl. 4l

Natalia Tellos  kl. 4h

Natalia Kondratiuk kl. 4l

Julia Miechowicz kl. 3l

Anna Drygulska kl.2e

Tomasz Kwiatkowski kl. 3l

Patryk Puczka kl. 4k

Michał Sowiński kl. 2l

 

Opiekunek Samorządu Uczniowskiego jest p. Agnieszka Dziewulak

 

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

  

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1

Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

zwanym dalej „ZSZ nr 1”

 

 

&1

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ucznia służącym rozwiązywaniu problemów społeczności szkolnej.

 

 

&2

 

Samorząd Uczniowski wybiera swoich przedstawicieli do Rady Uczniowskiej.

 

 

&3

 

Organy Samorządu:

 1. Ogólne zebranie uczniów ZSZ nr 1;
 2. Rada Uczniowska;
 3. Przewodniczący Samorządu;
 4. Zastępca Przewodniczącego Samorządu;
 5. Reprezentant Młodzieży ds. Mediacji w Sytuacji Konfliktu Między Uczniami.

 

&4

 

Uczniowie mogą uczestniczyć w pracach sekcji Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizacyjnej;
 2. Porządkowej;
 3. Dekoracyjnej;
 4. Medialnej;
 5. Kulturalnej;
 6. Artystycznej;
 7. Fotograficznej;

 

& 5

 

Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają przewodniczącego.

 

& 6

 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie na ogólnym zebraniu uczniów ZSZ nr 1.

 

 

& 7

 

Wybory Rady Uczniowskiej:

 1. Równe, tajne i powszechne;
 2. Wybory do Rady Uczniowskiej przeprowadzane są na zebraniach samorządów klasowych, najpóźniej do końca września;
 3. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie samorządów klasowych;
 4. Każdy samorząd klasowy wybiera jednego przedstawiciela do Rady Uczniowskiej.

 

& 8

      1. Wybory przedstawiciela do Rady Uczniowskiej przeprowadza komisja, do obowiązków której należy:

- Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;

- Przygotowanie wyborów;

- Przeprowadzenie wyborów;

- Sporządzenie protokołu;

- Ogłoszenie wyników wyborów.

     2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

     3. W przypadku odwołania lub rezygnacji z członkostwa w Radzie Uczniowskiej, samorząd klasowy wybiera nowego przedstawiciela do Rady Uczniowskiej w danej kadencji.

 

& 9

 

Kadencja Rady Uczniowskiej trwa jeden rok.

 

 

& 10

 

 1. Rada Uczniowska podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli wybranych na początku kadencji.
 2. Rada Uczniowska wybiera sekretarza.

 

&11

      1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Reprezentanta Młodzieży ds. Mediacji w Sytuacji Konfliktu Między Uczniami:

- równe, tajne i powszechne;

- czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie ZSZ nr 1;

- wybory przeprowadza komisja, do której obowiązków należy:

- przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;

- przygotowanie wyborów;

- przeprowadzenie wyborów;

- sporządzenie protokołu;

- ogłoszenie wyników wyborów.

      2. Każdy głosujący otrzymuje dwie karty do głosowania, przysługują mu dwa głosy, przy czym na jednej z kart można oddać tylko jeden głos. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata znaku „X” i wrzuceniu karty do urny wyborczej.

 

& 12

 

 1. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów.
 2. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie, podczas którego uczniowie wybierają spośród kandydatów, którzy otrzymali największą i identyczną liczbę głosów.

 

&13

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 2. Kieruje pracami Rady Uczniowskiej;
 3. Organizuje współdziałanie z samorządami klasowymi;
 4. Zwołuje i prowadzi obrady zebrania ogółu uczniów ZSZ nr 1 oraz Rady Uczniowskiej.

 

&14

 

Zadania Rady Uczniowskiej:

 1. Pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązku szkolnego;
 2. Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 3. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. Organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy lub szkoły oraz dbania o sprzęt i urządzenia szkolne;
 5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród;
 6. Rozwiązywania konfliktów uczniowskich;
 7. Dbanie o dobre imię szkoły i wzbogacanie jej tradycji;
 8. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele szkolne.

 

&15

 

Samorząd klasowy i Rada Uczniowska może decydować o przeznaczeniu zorganizowanych środków finansowych na organizowanie klasowych lub ogólnoszkolnych imprez, uroczystości i spotkań w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

 

&16

 

Opiekun Samorządu:

Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;

 1. Udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 2. Czuwa nad prawidłowością działania organów samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

uchwalony na zebraniu ogólnym Samorządu Uczniowskiego ZSZ nr 1

dnia…………………

 

Opiekun Samorządu

Agnieszka Dziewulak

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego ZSZ1 w Białej Podlaskiej

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych. Plan pracy na rok 2017/2018 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

•znajomość przez młodzież swoich praw i obowiązków

• kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania

• dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

• przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią

• tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

• tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

• tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami

•podtrzymywanie tradycji

• włączenie rodziców w sprawy szkoły

• zorganizowanie aktywnych form wypoczynku