Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego ZSZ1 w Białej Podlaskiej

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych. Plan pracy na rok 2017/2018 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

•znajomość przez młodzież swoich praw i obowiązków

• kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania

• dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

• przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią

• tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

• tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

• tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami

•podtrzymywanie tradycji

• włączenie rodziców w sprawy szkoły

• zorganizowanie aktywnych form wypoczynku