REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

  

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1

Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

zwanym dalej „ZSZ nr 1”

 

 

&1

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ucznia służącym rozwiązywaniu problemów społeczności szkolnej.

 

 

&2

 

Samorząd Uczniowski wybiera swoich przedstawicieli do Rady Uczniowskiej.

 

 

&3

 

Organy Samorządu:

 1. Ogólne zebranie uczniów ZSZ nr 1;
 2. Rada Uczniowska;
 3. Przewodniczący Samorządu;
 4. Zastępca Przewodniczącego Samorządu;
 5. Reprezentant Młodzieży ds. Mediacji w Sytuacji Konfliktu Między Uczniami.

 

&4

 

Uczniowie mogą uczestniczyć w pracach sekcji Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizacyjnej;
 2. Porządkowej;
 3. Dekoracyjnej;
 4. Medialnej;
 5. Kulturalnej;
 6. Artystycznej;
 7. Fotograficznej;

 

& 5

 

Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają przewodniczącego.

 

& 6

 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie na ogólnym zebraniu uczniów ZSZ nr 1.

 

 

& 7

 

Wybory Rady Uczniowskiej:

 1. Równe, tajne i powszechne;
 2. Wybory do Rady Uczniowskiej przeprowadzane są na zebraniach samorządów klasowych, najpóźniej do końca września;
 3. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie samorządów klasowych;
 4. Każdy samorząd klasowy wybiera jednego przedstawiciela do Rady Uczniowskiej.

 

& 8

      1. Wybory przedstawiciela do Rady Uczniowskiej przeprowadza komisja, do obowiązków której należy:

- Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;

- Przygotowanie wyborów;

- Przeprowadzenie wyborów;

- Sporządzenie protokołu;

- Ogłoszenie wyników wyborów.

     2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

     3. W przypadku odwołania lub rezygnacji z członkostwa w Radzie Uczniowskiej, samorząd klasowy wybiera nowego przedstawiciela do Rady Uczniowskiej w danej kadencji.

 

& 9

 

Kadencja Rady Uczniowskiej trwa jeden rok.

 

 

& 10

 

 1. Rada Uczniowska podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli wybranych na początku kadencji.
 2. Rada Uczniowska wybiera sekretarza.

 

&11

      1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Reprezentanta Młodzieży ds. Mediacji w Sytuacji Konfliktu Między Uczniami:

- równe, tajne i powszechne;

- czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie ZSZ nr 1;

- wybory przeprowadza komisja, do której obowiązków należy:

- przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;

- przygotowanie wyborów;

- przeprowadzenie wyborów;

- sporządzenie protokołu;

- ogłoszenie wyników wyborów.

      2. Każdy głosujący otrzymuje dwie karty do głosowania, przysługują mu dwa głosy, przy czym na jednej z kart można oddać tylko jeden głos. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata znaku „X” i wrzuceniu karty do urny wyborczej.

 

& 12

 

 1. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów.
 2. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie, podczas którego uczniowie wybierają spośród kandydatów, którzy otrzymali największą i identyczną liczbę głosów.

 

&13

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 2. Kieruje pracami Rady Uczniowskiej;
 3. Organizuje współdziałanie z samorządami klasowymi;
 4. Zwołuje i prowadzi obrady zebrania ogółu uczniów ZSZ nr 1 oraz Rady Uczniowskiej.

 

&14

 

Zadania Rady Uczniowskiej:

 1. Pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązku szkolnego;
 2. Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 3. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. Organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy lub szkoły oraz dbania o sprzęt i urządzenia szkolne;
 5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród;
 6. Rozwiązywania konfliktów uczniowskich;
 7. Dbanie o dobre imię szkoły i wzbogacanie jej tradycji;
 8. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele szkolne.

 

&15

 

Samorząd klasowy i Rada Uczniowska może decydować o przeznaczeniu zorganizowanych środków finansowych na organizowanie klasowych lub ogólnoszkolnych imprez, uroczystości i spotkań w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

 

&16

 

Opiekun Samorządu:

Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;

 1. Udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 2. Czuwa nad prawidłowością działania organów samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

uchwalony na zebraniu ogólnym Samorządu Uczniowskiego ZSZ nr 1

dnia…………………

 

Opiekun Samorządu

Agnieszka Dziewulak