foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieje Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej mają swój początek w pierwszych latach II wojny światowej.

Data

Wydarzenie

1941 rok

Pierwsze lekcje w lokalu przy ul. Narutowicza 13 w tzw. Domu Kijowskiego jako Polska Szkoła Handlowa. W latach okupacji niemieckiej życie szkolne handlówki płynęło dwoma nurtami :oficjalnym i utajnionym

1944 rok

Zmiana nazwy na Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich w Białej Podlaskiej

1946 rok

Upaństwowienie szkoły i zmiana nazwy na Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe

1947 rok

Pierwsza matura w bialskiej handlówce

1950 rok

Rozpoczęcie budowy obecnie zajmowanego obiektu dzięki zabiegom ówczesnego dyrektora Józefa Furmana

1952 rok

Oddanie do użytku obiektu szkolnego

1963 rok

Przekazanie do użytku internatu szkolnego

1968 rok

Utworzenie Warsztatów Szkolnych dla młodzieży szkół gastronomicznych

1972 rok

Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i nadanie mu

im. Komisji Edukacji Narodowej ( 13.10.1973) oraz fundacja sztandaru

1974 rok

Nadanie szkole przez samorząd miasta Biała Podlaska medalu 500- lecia Białej Podlaskiej

1997 rok

I Zjazd Absolwentów

Jubileusz 55lat istnienia szkoły

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło budynku

2000/2001

Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego –19 sal, pracowni technologicznej, sali komputerowej, biblioteki i czytelni

2002/2003

Wyróżnienie szkoły certyfikatem „szkoła z klasą”

2003 rok

Utworzenie ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

2004 rok

Uhoronowanie szkoły certyfikatem „Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” pod honorowym patronatem Starosty Bialskiego i Prezydenta Miasta Biała Podlaska

2004 rok

Udział szkoły w projekcie „ Pracownie komputerowe dla szkół”- powołanie Szkolnego Ośrodka Kariery

2005 rok

Udział w projekcie „Szkoła Marzeń”

2007-2008

Udział w projekcie „ Szkoła Równych Szans”

2007-2008

Udział w projekcie „ Przyjazna Szkoła”

2007-2008

Udział w projekcie „Zwiększenie Oferty Edukacyjnej oraz Podniesienie Poziomu Kształcenia Uczniów  ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej i Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym Młodzieży Mieszkającej na Wsi.

2008-2009

Udział w projekcie „ Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich"

2008-2009

Udział w projekcie „ Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole"

2008-2009

Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł"

2008-2009

Udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy"

2009-2010

Udział w „Cyklu działań z zakresu edukacji ekologicznej w ZSZnr1"

2009-2010

Łukasz Sawicki, uczeń 4 klasy Technikum nr1 odbiera stypendium Prezesa Rady Ministrów w Warszawie z rąk Premiera RP.

2009/2010

Przystąpienie do realizacji projektu "Szkoła kluczowych kompetencji"

wrzesień 2011

Rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie- technik logistyk

luty 2011

Nadanie szkole przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu Szkoły Odkrywców Talentów

czerwiec 2011

Przystąpienie do realizacji projektu „Jestem dobry, będę lepszy"
Realizacja projektu „Szkoła kluczowych kompetencji"

sierpień 2012

Zakończenie działalności Gimnazjum Publicznego nr 1 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1

wrzesień 2012 Ulega przekształceniu Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 ( cykl dwuletni) w Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 ( cykl trzyletni) na podbudowie gimnazjum (zawód: kucharz)
wrzesień 2012 Rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach- technik spedytor, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych
2012 Udział w ogólnopolskiej akcji „ Warto być dobrym" organizowanej przez Stowarzyszenie „ Przyjazna szkoła" pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Głównym jej elementem był konkurs na dobre uczynki, a nagrodą główną- rower marki KROSS
maj 2012 Uhonorowanie szkoły certyfikatem „ Bezpiecznej szkoły" oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej sięga swoim programem do założe i haseł patrona placówki. Hasłem przewodnim szkoły są słowa Stanisława Konarskiego:

Celem (…) szkół jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim – uszlachetnianie serc i dusz.”

Komisja Edukacji Narodowej to pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralna świecka władza oświatowa. KEN zreformowała szkolnictwo. Jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki. Prace KEN nad przygotowaniem nowych programów i nowych zasad organizacyjnych szkolnictwa trwały od 1773r. do 1780r.

W 1775r. KEN powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, na czele którego stanął Ignacy Potocki. Zadaniem Towarzystwa było opracowanie programów i podręczników szkolnych, w rzeczywistości stało się ono „wydziałem pedagogicznym” KEN, sprawującym pieczę nad całym procesem edukacyjnym. Reforma programów nauczania przeprowadzona przez KEN w szkołach średnich ograniczała ich dotychczasowy profil filologiczno – retoryczny na rzecz treści rzeczowych i utylitarnych. Wprowadzono przedmioty przyrodnicze i fizyczne, historię, geografię a także elementy nauk rolniczych i medycznych. Nowym przedmiotem była „nauka moralna”, oparta na prawie matematycznym.

KEN stworzyła podwaliny pod nowoczesny na owe czasy – system szkolny: unowocześniła programy nauczania, jasno wytyczała cele wychowania, wprowadziła metody kształcenia oparte na doświadczeniu i racjonalnym ujmowaniu zjawisk. Wiele wskaza zawartych w ustawach KEN zachowało aktualność po dzie dzisiejszy. Komisja Edukacji Narodowej działała do 1794 r.

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz