Projekt DSLP

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

dslp

Zapisz

Galeria zdjęć

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Wycieczka do Brześcia i Mińska

Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego

 


Termin realizacji projektu

Od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej będzie realizowany projekt "Dobra szkoła - lepsza przyszłość". Projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.                        

Wartość dofinansowania

Całkowita wartość projektu wynosi 484 100,00 PLN, w tym kwota wnioskowanego dofinansowania - 433 100,00 PLN.

Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia ogólnego w Technikum nr 1 poprzez doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu minimum 256 uczniom do dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli.                                       
Działania zaplanowane w ramach projektu są spójne z celem szczegółowym działania 12.2 RPO WL i przyczynią się do podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach.              

W projekcje realizowane będą zadania:

1. Rozwój kompetencji kluczowych.
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
3. Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne.
4. Wyposażenie pracowni ICT i pracowni przyrodniczej.
5. Kursy, szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli.

Rekrutacja

Już we wrześniu 2017 r. przeprowadziliśmy I edycję rekrutacji uczestników projektu (rekrutacja na rok szkolny 2017/2018):

a) doradztwo edukacyjno-zawodowe /zajęcia grupowe i indywidualne/
   - 16 grup,

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- matematyka – 6 grup,
- geografia – 6 grup,
- genetyka – 2 grupy,
- biologia – 1 grupa,
- chemia – 1 grupa,
- język angielski – 1 grupa,
- język niemiecki – 2 grupy,
- język rosyjski – 1 grupa,

c) zajęcia rozwijające uzdolnienia:
- język angielski – 2 grupy,
- język rosyjski – 1 grupa,

d) koła zainteresowań, warsztaty, laboratoria:
- Zastosowanie GIS w geografii – 1 grupa,
- Doświadczalna fizyka – 1 grupa,
- Programowanie układów cyfrowych 1 grupa.


Realizację zajęć rozpoczęto we wrześniu-październiku. Zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach.  Udział w nich jest bezpłatny i dobrowolny. Liczba godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów wynosi 30. Każdy uczestnik musi osiągnąć minimum 80 %-wą frekwencję.

Obsługę rekrutacji prowadzi Biuro projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne

1. Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik - 2 grupy.         
2. Wyjazdy edukacyjne na pokazy fizyczne - 2 grupy.          
3. Wyjazd edukacyjny do Białowieskiego Parku Narodowego.  
4.  Wycieczka do Brześcia-Mińska na Białorusi.

Kursy, szkolenia podnoszące kompetencje/ kwalifikacje nauczycieli                     

1. GeoGebra dla początkujacych.                      
2. Widok Grafiki 3D w GeoGebrze.                
3. GeoGebra  - poziom średniozaawansowany.
4. Geogebra dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
5. Wprowadzenie do GIS.
6. Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS.


GeoGebra jest dynamicznym oprogramowaniem matematycznym przydatnym na wszystkich poziomach edukacji. W jednym, łatwym w użyciu pakiecie łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną.

GIS to Geographical Information Systems lub bardziej po polsku Systemy Informacji Geograficznej, bądź Systemy Informacji Przestrzennej. GIS jest to zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych. Przez informację przestrzenną rozumiemy każdą informację, którą możemy przypisać do konkretnego miejsca.